سپاهان باتری

شرکت سپاهان باتری یکی از بزرگ ترین شرکت های باتری سازی ایرانی است.

از زمـان شـروع فعالیـت مجموعـه تـا زمـان راه انـدازی خطـوط شـارژ صرفـا از پلیتهـای خارجی اسـتفاده می شـده.

پلیتهـا دارای شـارژ اولیـه بوده و توسـط تـوان باتـری صرفـا مونتاژ مـی گردید.

راه انـدازی بخـش صفحـه سـازی تـوان بـا هـدف ایجـاد ظرفیت در تولیـد صفحـات و همچنیـن شـارژ باتری در سـال 81 .

نتخاب سپاهان باتری به عنوان یکی از کاندیداهای اصلی تامین باتری در ایران.

ورود باتریهای تیپ D31 به بازار.

انتخـاب سـپاهان باتـری بـه عنـوان یکـی از کاندیداهـای اصلـی تامیــن باتــری مــورد نیــاز در پــروژه مشــترک پــژو و ایــران خــودرو.

برند خودرو
اطلاعات بیشتر ...
فیلـتر

نمایش 1–24 از 25 نتیجه